DARMOWA DOSTAWA OD 199 PLN

Polityka Prywatności

Celem zapisów niniejszego dokumentu jest uregulowanie zasad przetwarzania danych osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, dalej: „Ustawa”).

 1. DEFINICJE I SKRÓTY

Wszelkim pojęciom niezdefiniowanym w  niniejszym dokumencie nadaje się znaczenie tożsame z  przyjętym w treści Regulaminu dostępnego pod adresem: www.selino.pl. Ponadto użyte w niniejszym dokumencie definicje i skróty oznaczają:

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub  zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub  modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Administrator –  BY GZYL – Dawid Gzyl, Tysiąclecia 16a/3, 33-380 Krynica-Zdrój, NIP 7343496079, REGON 384477807

2. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest  firma BY GZYL – Dawid Gzyl, Tysiąclecia 16a/3, 33-380 Krynica-Zdrój, NIP 7343496079, REGON 384477807,

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem telefonu: +48 608 069 951  (infolinia czynna w godzinach 9:00-17:00 w dni robocze), pod adresem e-mail: info@brodatylotr.pl bądź pisemnie na adres wskazany powyżej.

3. DANE OSOBOWE PRZETWRAZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

1. Administrator gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje następujące dane Klientów:

a) adres e-mail – konieczny do założenia Konta lub do złożenia oraz realizacji zamówienia w  przypadku Klientów posiadających, jak i nie posiadających Konta Klienta, w tym wysłania potwierdzenia złożonego zamówienia oraz wysyłania informacji w procesie realizacji zamówienia, w razi wyrażenia zgody – także informacji handlowych;

b) imię i nazwisko – konieczne do zawarcia umowy oraz świadczenia Usług, w tym złożenia oraz realizacji zamówienia, rozliczenia Honorarium;

c) adres zamieszkanie/doręczenia przesyłki – konieczny do realizacji umowy, w tym do wysyłki zamówionych Towarów;

d) numer telefonu – konieczny z uwagi na konieczność kontaktu z Klientem, w tym w sytuacjach nieoczekiwanych zdarzeń, np. w związku z opóźnieniem realizacji zamówienia bądź nagłego braku zamówionego towaru, problemów technicznych;

e) firma – konieczne do zawarcia umowy i rozliczenia Usług (w przypadku żądania wystawiania faktury VAT);

f) numer NIP lub numer PESEL – konieczne do wykonania i rozliczenia umowy, Usług;

g) numer rachunku bankowego – konieczny do wykonania i rozliczenia umowy, Usług;

h) pełna nazwa Urzędu Skarbowego – konieczny do rozliczenia umowy, Usług;

i) skan dowodu osobistego – konieczny do weryfikacji i identyfikacji tożsamości Klienta, z którym zawierana jest umowa o dzieło oraz wypłacane Honorarium.

2. Do informacji na temat Klienta przechowywane są również informacje dodatkowe powiązane z  jego profilem takie jak: historia zamówień, historia wymian/reklamacji/zwrotów, historia zakupów; historia salda, dane finansowe i historia faktur/innych dokumentów księgowych Klienta, dane dotyczące Własnego Sklepu i zarządzania produktami.

3. Dane osobowe Klientów pochodzą bezpośrednio od nich. Ponadto mogą pochodzić ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności baz i rejestrów: Centralnej Ewidencji i Informacji o  Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), REGON.

4. W trakcie realizacji umowy i świadczenia Usług nie podejmujemy w stosunku do Klientów decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowania.

5. Administrator wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania prowadzonej działalności do potrzeb Klientów. Administrator wykorzystuje dane zgromadzone w logach systemowych wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet np. adres IP Klienta. Wszelkie dane zgromadzone w logach systemowych w tym dane eksploatacyjne, określające aktywność Klienta na stronie www.selino.pl wykorzystywane są przez stronę w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w celach technicznych oraz statystycznych. Klient ma możliwość zaprzestania korzystania z plików cookies w każdym momencie poprzez właściwe skonfigurowanie ustawień swojej przeglądarki lub inne ustawienia systemowe. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez Administratora z plików cookies znajdują się w Polityce Cookies.

4. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator Przetwarza Dane osobowe Klientów w następujących celach i podstawach prawnych:

a) w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym świadczenia Usług oraz kontaktowania się z Klientem w związku z wykonywaniem umowy (świadczeniem Usług);

b) w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w tym:

– rozliczenia umowy (w tym wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających w szczególności z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

– rozpatrywanie reklamacji, skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania Klientów;

c) w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym:

– ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora – windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych;

– marketingu bezpośredniego Usług i/lub produktów Administratora, a w przypadku udzielenia przez Klienta odpowiedniej zgody – także w celu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

– zapewnienia obsługi usług płatniczych;

– przechowywania danych dla celów statystycznych – posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności oraz analitycznych – celem lepszego doboru Usług i produktów do potrzeb Klientów, analizy finansowej Spółki, badania satysfakcji Klientów;

– archiwizacji oraz zapewnienia rozliczalności – realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;

d) na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w  tym w celu wysyłki newsletter’a,

2. Podanie przez Klientów danych identyfikacyjnych, adresowych i kontaktowych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz świadczenia Usług. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

3. W przypadku przetwarzania danych osobowych Klientów oraz Użytkowników na podstawie zgody, w każdej chwili przysługuje im prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. ODBIORCY DANYCH

1. Administrator może przekazać Dane osobowe Klientów:

a) swoim pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać zobowiązania lub działania na rzecz Klientów;

b) podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Dane osobowe Klientów i uczestniczącym w  wykonywaniu naszych czynności, tj.:

– podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;

– agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu naszych akcji marketingowych;

– podmiotom świadczącym nam usługi poligraficzne, doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

– podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;

c) innym administratorom będącym:

– agencjami reklamowymi, lub podmiotami prowadzącymi lub organizującymi lub współpracującymi lub pośredniczącymi przy prowadzeniu lub organizacji naszych akcji marketingowych lub współpracującymi z nami przy obsłudze Klientów lub prowadzeniu sklepów lub innymi podmiotami pośredniczącymi w sprzedaży Towarów, w tym Usług – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;

– podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;

– podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;

– zakładami ubezpieczeń – w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych;

– podmiotami nabywającymi wierzytelności – w razie niezapłacenia ceny za zakupiony towar lub wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w terminie lub innych należności na naszą rzecz.

2. Obecnie, Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych poza EOG.

3. Na stronie internetowej www.selino.pl mogą znajdować się łącza do stron internetowych, czy  aplikacji, które nie są kontrolowane przez Administratora. Klient powinien mieć świadomość, iż korzystając ze wspomnianych łączy powinien każdorazowo zapoznać się z warunkami świadczenia usług oraz regulaminem i polityką prywatności podmiotów odpowiedzialnych za  strony internetowe lub aplikacje do których one prowadzą.

6. OKRES WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klientów, będą przechowywane przez okres:

a) realizacji umowy zawartej z Administratorem oraz świadczonych Usług, a po jej zakończeniu, w  związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przechowywania dowodów księgowych);

b) niezbędny do dochodzenia przez Administratora roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

c) w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych – przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od  tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;

d) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody;

e) w celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

7. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE KLIENTOM

1. Zgodnie z RODO, Klientom przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO;

b) prawo niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, zgodnie z  art.  16 RODO;

c) prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;

d) prawo ograniczenia przetwarzania danych na podstawie z art. 18 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 RODO;

e) prawo przeniesienia swoich danych, w sytuacjach przewidzianych w art. 20 ust. 1 RODO

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w  art. 21 RODO;

g) prawo do zakwestionowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią wpływa, zgodnie z art. 22 RODO;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli odbywa się ono na podstawie zgody, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO;

i) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z  art.  77  RODO.

2. Zakres każdego ze wskazanych w ust. 1 powyżej praw wynika z przywołanych przepisów RODO. Z  uprawnień wskazanych z ust. 1 lit. a-h powyżej Klienci mogą skorzystać, przesyłając wniosek bądź innego rodzaju pismo na adres siedziby Administratora lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w zakresie posiadania przez danego Klienta uprawnień do złożenia wniosku, Administrator ma prawo poprosić dany podmiot o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam na dokonanie uwierzytelnienia danej osoby.

4. Administrator ma obowiązek udzielenia Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku z  jego żądaniami, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na  skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania od Klienta, musimy go jednak poinformować o takim przedłużeniu terminu z podaniem jego przyczyn.

5. Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z żądaniami Klienta, to niezwłocznie – najpóźniej w  terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Klienta o powodach nie podjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.

6. Jeżeli Administrator będzie miał uzasadnione wątpliwości dotyczące tożsamości Klienta w związku ze zgłoszeniem żądania, możemy poprosić Klienta o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

7. Jeśli żądanie Klienta zostało przekazane elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są  przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.

8. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez Administratora w związku z żądaniami Klienta są wolne od opłat. Jeżeli jednak żądania Klienta będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, będziemy mogli:

a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,

b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

8. SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klientom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na przesłankach wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. e oraz f RODO, tj. w szczególności niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

2. Dodatkowo, w każdej chwili Klient może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania; jeżeli Klient skorzysta z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

3. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych Klientów istnieją dla niej ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klientów lub wtedy, gdy dane Klientów będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. ZABEZPIECZENIA

Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa Danych osobowych Klientów poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz dokłada najwyższych starań w  celu jak najlepszego zabezpieczenia Danych osobowych Klientów w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Stosownie do potrzeb Administrator może zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Klientów poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać także odrębne powiadomienia na wskazany przez Klienta adres e-mail.

2. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Klientom zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa.